Back
Settlements

Settlements

(n)
UK
ˈsɛtlmənts
US
ˈsɛtəlmənts
IPA phonetic transcription of "Settlements" vocabulary in British accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
l
leg/leg/
love/lʌv/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
IPA phonetic transcription of "Settlements" vocabulary in American accent
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/