Back
Joined

Joined

(v)
UK
dʒɔɪnd
US
dʒɔɪnd
IPA phonetic transcription of "Joined" vocabulary in British accent
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ʒ
pleasure/ˈpleʒ.ə(r)/
vision/ˈvɪʒən/
ɔɪ
boy/bɔɪ/
joinɔɪn/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
IPA phonetic transcription of "Joined" vocabulary in American accent
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ʒ
pleasure/ˈpleʒər/
vision/ˈvɪʒən/
ɔɪ
boy/bɔɪ/
joinɔɪn/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/