Back
Easter egg

Easter egg

(n)
UK
ˈiːstər ɛg
US
ˈistər ɛg
IPA phonetic transcription of "Easter egg" vocabulary in British accent
heat/ht/
see/s/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
g
give/gɪv/
flag/flæg/
IPA phonetic transcription of "Easter egg" vocabulary in American accent
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
g
give/gɪv/
flag/flæg/