Back
Innovative

Innovative

(adj)
UK
ˈɪnəveɪtɪv
US
ˈɪnəvətɪv
IPA phonetic transcription of "Innovative" vocabulary in British accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
IPA phonetic transcription of "Innovative" vocabulary in American accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/