Back
Maximum

Maximum

(n)
UK
ˈmæksɪməm
US
ˈmæksɪməm
IPA phonetic transcription of "Maximum" vocabulary in British accent
m
man/mæn/
sum/sʌm/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
IPA phonetic transcription of "Maximum" vocabulary in American accent
m
man/mæn/
sum/sʌm/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/