Back
Regulations

Regulations

(n)
UK
ˌrɛgjʊˈleɪʃənz
US
ˌrɛgjəˈleɪʃənz
IPA phonetic transcription of "Regulations" vocabulary in British accent
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
g
give/gɪv/
flag/flæg/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Regulations" vocabulary in American accent
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
g
give/gɪv/
flag/flæg/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/