Back
Facial expressions

Facial expressions

(n)
UK
ˈfeɪʃəl ɪksˈprɛʃənz
US
ˈfeɪʃəl ɪkˈsprɛʃənz
IPA phonetic transcription of "Facial expressions" vocabulary in British accent
f
find/faɪnd/
iff/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Facial expressions" vocabulary in American accent
f
find/faɪnd/
iff/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/