Back
Quarter

Quarter

(n)
UK
ˈkwɔːtə(r)
US
ˈkwɔːrtər
IPA phonetic transcription of "Quarter" vocabulary in British accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
IPA phonetic transcription of "Quarter" vocabulary in American accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔːr/
r
red/red/
try/traɪ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/