Back
Weapons

Weapons

(n)
UK
ˈwɛpənz
US
ˈwɛpənz
IPA phonetic transcription of "Weapons" vocabulary in British accent
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
p
pet/pet/
map/mæp/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Weapons" vocabulary in American accent
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
p
pet/pet/
map/mæp/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/