Back
Page

Page

(n)
UK
peɪdʒ
US
peɪdʒ
IPA phonetic transcription of "Page" vocabulary in British accent
p
pet/pet/
map/mæp/
say/s/
eight/t/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ʒ
pleasure/ˈpleʒ.ə(r)/
vision/ˈvɪʒən/
IPA phonetic transcription of "Page" vocabulary in American accent
p
pet/pet/
map/mæp/
say/s/
eight/t/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ʒ
pleasure/ˈpleʒər/
vision/ˈvɪʒən/