Back
Religious reasons

Religious reasons

(n)
UK
rɪˈlɪʤəs ˈriːznz
US
rɪˈlɪʤəs ˈrizənz
IPA phonetic transcription of "Religious reasons" vocabulary in British accent
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːʤ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
r
red/red/
try/traɪ/
heat/ht/
see/s/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
IPA phonetic transcription of "Religious reasons" vocabulary in American accent
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːrʤ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
r
red/red/
try/traɪ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/