Back
Rainforests

Rainforests

(n)
UK
ˈreɪnˌfɒrɪsts
US
ˈraɪnˌfɔrəsts
IPA phonetic transcription of "Rainforests" vocabulary in British accent
r
red/red/
try/traɪ/
say/s/
eight/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
f
find/faɪnd/
iff/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
IPA phonetic transcription of "Rainforests" vocabulary in American accent
r
red/red/
try/traɪ/
eye//
five/fv/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
f
find/faɪnd/
iff/
r
red/red/
try/traɪ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/