Back
Previously

Previously

(adv)
UK
ˈpriːviəsli
US
ˈpriːviəsli
IPA phonetic transcription of "Previously" vocabulary in British accent
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
heat/ht/
see/s/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
l
leg/leg/
love/lʌv/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
IPA phonetic transcription of "Previously" vocabulary in American accent
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
heat/ht/
see/s/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
l
leg/leg/
love/lʌv/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/