Back
Ridiculous

Ridiculous

(adj)
UK
rɪˈdɪkjələs
US
rɪˈdɪkjələs
IPA phonetic transcription of "Ridiculous" vocabulary in British accent
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
IPA phonetic transcription of "Ridiculous" vocabulary in American accent
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/