Back
Intelligent

Intelligent

(adj)
UK
ɪnˈtelɪdʒənt
US
ɪnˈtelɪdʒənt
IPA phonetic transcription of "Intelligent" vocabulary in British accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
e
met/met/
bed/bed/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ʒ
pleasure/ˈpleʒ.ə(r)/
vision/ˈvɪʒən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "Intelligent" vocabulary in American accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
e
met/met/
bed/bed/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ʒ
pleasure/ˈpleʒər/
vision/ˈvɪʒən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/