Back
Developments

Developments

(n)
UK
dɪˈvɛləpmənts
US
dɪˈvɛləpmənts
IPA phonetic transcription of "Developments" vocabulary in British accent
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
p
pet/pet/
map/mæp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
IPA phonetic transcription of "Developments" vocabulary in American accent
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
p
pet/pet/
map/mæp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/