Back
Information

Information

(n)
UK
ˌɪnfəˈmeɪʃn
US
ˌɪnfərˈmeɪʃn
IPA phonetic transcription of "Information" vocabulary in British accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
f
find/faɪnd/
iff/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
IPA phonetic transcription of "Information" vocabulary in American accent
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
f
find/faɪnd/
iff/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/