Back
Release oxytocin

Release oxytocin

(v)
UK
rɪˈliːs ˌɑksəˈtoʊsən
US
riˈlis ˌɑksəˈtoʊsən
IPA phonetic transcription of "Release oxytocin" vocabulary in British accent
r
red/red/
try/traɪ/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
l
leg/leg/
love/lʌv/
heat/ht/
see/s/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɑ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
IPA phonetic transcription of "Release oxytocin" vocabulary in American accent
r
red/red/
try/traɪ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
l
leg/leg/
love/lʌv/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/