Back
Hibernate

Hibernate

(v)
UK
ˈhaɪbəneɪt
US
ˈhaɪbərneɪt
IPA phonetic transcription of "Hibernate" vocabulary in British accent
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
eye//
five/fv/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "Hibernate" vocabulary in American accent
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
eye//
five/fv/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
say/s/
eight/t/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/