Back
Gas giant

Gas giant

(n)
UK
gæs ˈʤaɪənt
US
gæs ˈʤaɪənt
IPA phonetic transcription of "Gas giant" vocabulary in British accent
g
give/gɪv/
flag/flæg/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːʤ/
eye//
five/fv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
IPA phonetic transcription of "Gas giant" vocabulary in American accent
g
give/gɪv/
flag/flæg/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ʤ
just/ʤʌst/
large/lɑːrʤ/
eye//
five/fv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/