Back
French colonization

French colonization

(n)
UK
frɛnʧ ˌkɒlənaɪˈzeɪʃən
US
frɛnʧ ˌkɑlənɪˈzeɪʃən
IPA phonetic transcription of "French colonization" vocabulary in British accent
f
find/faɪnd/
iff/
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
eye//
five/fv/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
IPA phonetic transcription of "French colonization" vocabulary in American accent
f
find/faɪnd/
iff/
r
red/red/
try/traɪ/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ʧ
check/ʧek/
church/ʧɜːʧ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/