Back
Counterparts

Counterparts

(n)
UK
ˈkaʊntəpɑːts
US
ˈkaʊntərˌpɑrts
IPA phonetic transcription of "Counterparts" vocabulary in British accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
now/n/
out/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɑː
arm/ɑːm/
father/ˈfɑːðə(r)/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
IPA phonetic transcription of "Counterparts" vocabulary in American accent
k
cat/kæt/
school/skuːl/
now/n/
out/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
p
pet/pet/
map/mæp/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
r
red/red/
try/traɪ/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/