Trở về
Social conventions

Social conventions

(n)
Anh
ˈsəʊʃəl kənˈvɛnʃənz
Mỹ
ˈsoʊʃəl kənˈvɛnʃənz
Giải nghĩa: Social customs
Nghĩa: Những tục lệ xã hội
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Social conventions" trong câu (ví dụ)

He was famous for getting so absorbed in his studies, that he forgot about social conventions.

Xem thêm