Trở về
Worlds

Worlds

(n)
Anh
ˈwɜrldz
Mỹ
wɜrldz
Giải nghĩa: The earth, together with all of its countries and peoples.
Nghĩa: Thế giới
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Worlds" trong câu (ví dụ)

But it contains many worlds with many kinds of atmospheres.

Xem thêm