Trở về
Inhabited

Inhabited

(adj)
Anh
ɪnˈhæbɪtɪd
Mỹ
ɪnˈhæbɪtɪd
Giải nghĩa: There are people in
Nghĩa: Có người ở
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Inhabited" trong câu (ví dụ)

The northernmost permanently inhabited place in the world is Alert, Nunavut which is just 507 miles (817 kilometers) from the North Pole.

Xem thêm