Trở về
Freedom of speech

Freedom of speech

(n)
Anh
ˈfriːdəm ɒv spiːʧ
Mỹ
ˈfridəm ʌv spiʧ
Giải nghĩa: The power or right to express one's opinions without censorship, restraint, or legal penalty.
Nghĩa: Quyền tự do ngôn luận
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Freedom of speech" trong câu (ví dụ)

Censorship and freedom of speech on the Internet can be controversial.

Xem thêm