Trở về
Free services

Free services

(n)
Anh
friː ˈsɜːvɪsɪz
Mỹ
fri ˈsɜrvəsəz
Giải nghĩa: Not found
Nghĩa: Những dịch vụ miễn phí
Rất phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Free services" trong câu (ví dụ)

Sometimes people who offer these free services use advertising to make money.

Xem thêm