Trở về
Secret information

Secret information

(n)
Anh
ˈsiːkrɪt ˌɪnfəˈmeɪʃən
Mỹ
ˈsikrət ˌɪnfərˈmeɪʃən
Giải nghĩa: Confidential Information
Nghĩa: Thông tin bí mật
Rất phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Secret information" trong câu (ví dụ)

People often send secret information, and sometimes other people can steal that information.

Xem thêm