Trở về
Online chat

Online chat

(n)
Anh
ˈɒnˌlaɪn ʧæt
Mỹ
ˈɔnˌlaɪn ʧæt
Giải nghĩa: Online chat service
Nghĩa: Dịch vụ trò chuyện trực tuyến
Rất phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Online chat" trong câu (ví dụ)

The Internet is used for many things, such as electronic mail, online chat, file transfer and other documents of the World Wide Web.

Xem thêm