Trở về
Eureka

Eureka

(n)
Anh
juˈriːkə
Mỹ
juˈriːkə
Giải nghĩa: A cry of joy or satisfaction when one finds or discovers something.
Nghĩa: Thấy rồi!, tìm ra rồi!
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Eureka" trong câu (ví dụ)

So excited at realising the importance of this he shouted “Eureka” and rushed out into the street unclothed.

Xem thêm