Trở về
Electronic mail

Electronic mail

(n)
Anh
ɪlɛkˈtrɒnɪk ˈiːmeɪl
Mỹ
ɪˌlɛkˈtrɑnɪk iˈmeɪl
Giải nghĩa: Another term for email.
Nghĩa: Thư điện tử
Ít phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Electronic mail" trong câu (ví dụ)

The Internet is used for many things, such as electronic mail, online chat, file transfer and other documents of the World Wide Web.

Xem thêm