Trở về
Controversial

Controversial

(adj)
Anh
ˌkɒntrəˈvɜːʃl
Mỹ
ˌkɑːntrəˈvɜːrʃl
Giải nghĩa: Giving rise or likely to give rise to controversy or public disagreement.
Nghĩa: Gây tranh cãi
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Controversial" trong câu (ví dụ)

Censorship and freedom of speech on the Internet can be controversial.

Xem thêm