Trở về
Replicated

Replicated

(v)
Anh
ˌreplɪˈkeɪtɪd
Mỹ
ˌreplɪˈkeɪtɪd
Giải nghĩa: Copy, simulate
Nghĩa: Sao chép lại, mô phỏng
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Replicated" trong câu (ví dụ)

His works were later rediscovered by both Arabic and Renaissance scientists who first replicated his results and then built on them.

Xem thêm