Trở về
Internet service providers

Internet service providers

(n)
Anh
ˈɪntəˌnɛt ˈsɜːvɪs prəˈvaɪdəz
Mỹ
ˈɪntərˌnɛt ˈsɜrvəs prəˈvaɪdərz
Giải nghĩa: Organizations that provide services to access, use or participate in the internet
Nghĩa: Những tổ chức cung cấp dịch vụ để truy cập, sử dụng hoặc tham gia vào internet
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Internet service providers" trong câu (ví dụ)

Today, people can pay money to access the Internet from internet service providers.

Xem thêm