Trở về
Privacy settings

Privacy settings

(n)
Anh
ˈprɪvəsi ˈsɛtɪŋz
Mỹ
ˈpraɪvəsi ˈsɛtɪŋz
Giải nghĩa: Privacy settings are "the part of a social networking website, internet browser, piece of software, etc.
Nghĩa: Những cài đặt về quyền riêng tư
Không phổ biến
Cách sử dụng từ vựng "Privacy settings" trong câu (ví dụ)

For example, Facebook has had some problems with privacy settings.

Xem thêm