Trở về
Snow-prone

Snow-prone

(adj)
Anh
ˈsnəʊ-prəʊn
Mỹ
ˈsnoʊ-proʊn
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Snow-prone" theo giọng Anh
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Snow-prone" theo giọng Mỹ
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
p
pet/pet/
map/mæp/
r
red/red/
try/traɪ/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/