Trở về
Corporations

Corporations

(n)
Anh
ˌkɔːpəˈreɪʃənz
Mỹ
ˌkɔrpəˈreɪʃənz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Corporations" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɔː
call/kɔːl/
war/wɔː(r)/
p
pet/pet/
map/mæp/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Corporations" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
r
red/red/
try/traɪ/
p
pet/pet/
map/mæp/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/