Trở về
A few

A few

(adj)
Anh
ə fjuː
Mỹ
ə fju
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "A few" theo giọng Anh
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
f
find/faɪnd/
iff/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
blue/bl/
two/t/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "A few" theo giọng Mỹ
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
f
find/faɪnd/
iff/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
u
blue/blu/
two/tu/