Trở về
Mathematics

Mathematics

(n)
Anh
ˌmæθəˈmætɪks
Mỹ
ˌmæθəˈmætɪks
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Mathematics" theo giọng Anh
m
man/mæn/
sum/sʌm/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Mathematics" theo giọng Mỹ
m
man/mæn/
sum/sʌm/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
θ
think/θɪŋk/
both/bəʊθ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/