Trở về
Safeguarding

Safeguarding

(v)
Anh
ˈseɪfɡɑːdɪŋ
Mỹ
ˈseɪfɡɑːrdɪŋ
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Safeguarding" theo giọng Anh
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
say/s/
eight/t/
f
find/faɪnd/
iff/
ɑː
arm/ɑːm/
father/ˈfɑːðə(r)/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋ.gə(r)/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Safeguarding" theo giọng Mỹ
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
say/s/
eight/t/
f
find/faɪnd/
iff/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
r
red/red/
try/traɪ/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
ŋ
sing/sɪŋ/
finger/ˈfɪŋɡər/