Trở về
Carries

Carries

(v)
Anh
ˈkæriz
Mỹ
ˈkɛriz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Carries" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
r
red/red/
try/traɪ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Carries" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ɛ
met/mɛt/
bed/bɛd/
r
red/red/
try/traɪ/
i
happy/ˈhæpi/
family/ˈfæməli/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/