Trở về
Livestock

Livestock

(n)
Anh
ˈlaɪvstɒk
Mỹ
ˈlaɪvstɑːk
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Livestock" theo giọng Anh
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Livestock" theo giọng Mỹ
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
k
cat/kæt/
school/skuːl/