Trở về
Inhabited

Inhabited

(adj)
Anh
ɪnˈhæbɪtɪd
Mỹ
ɪnˈhæbɪtɪd
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Inhabited" theo giọng Anh
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Inhabited" theo giọng Mỹ
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
h
how/haʊ/
hello/helˈəʊ/
æ
cat/kæt/
black/blæk/
b
bad/bæd/
lab/læb/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/