Trở về
Coastline

Coastline

(n)
Anh
ˈkəʊstlaɪn
Mỹ
ˈkəʊstlaɪn
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Coastline" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Coastline" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
l
leg/leg/
love/lʌv/
eye//
five/fv/
n
no/nəʊ/
ten/ten/