Trở về
Sublimation

Sublimation

(n)
Anh
ˌsʌblɪˈmeɪʃn
Mỹ
ˌsʌblɪˈmeɪʃn
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Sublimation" theo giọng Anh
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
b
bad/bæd/
lab/læb/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Sublimation" theo giọng Mỹ
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
b
bad/bæd/
lab/læb/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
say/s/
eight/t/
ʃ
she/ʃiː/
crash/kræʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/