Trở về
Popular

Popular

(adj)
Anh
ˈpɒpjələ(r)
Mỹ
ˈpɑːpjələr
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Popular" theo giọng Anh
p
pet/pet/
map/mæp/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
p
pet/pet/
map/mæp/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Popular" theo giọng Mỹ
p
pet/pet/
map/mæp/
ɑː
arm/ɑːrm/
father/ˈfɑːðər/
p
pet/pet/
map/mæp/
j
yes/jes/
yellowjeləʊ/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/