Trở về
Co-founder

Co-founder

(n)
Anh
kəʊ-ˈfaʊndə
Mỹ
koʊ-ˈfaʊndər
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Co-founder" theo giọng Anh
k
cat/kæt/
school/skuːl/
əʊ
home/həʊm/
goəʊ/
f
find/faɪnd/
iff/
now/n/
out/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Co-founder" theo giọng Mỹ
k
cat/kæt/
school/skuːl/
ʊ
put/pʊt/
foot/fʊt/
f
find/faɪnd/
iff/
now/n/
out/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/