Trở về
Stomach pain

Stomach pain

(n)
Anh
ˈstʌmək peɪn
Mỹ
ˈstʌmək peɪn
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Stomach pain" theo giọng Anh
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
p
pet/pet/
map/mæp/
say/s/
eight/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Stomach pain" theo giọng Mỹ
s
sun/sʌn/
miss/mɪs/
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
m
man/mæn/
sum/sʌm/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
k
cat/kæt/
school/skuːl/
p
pet/pet/
map/mæp/
say/s/
eight/t/
n
no/nəʊ/
ten/ten/