Trở về
Tidal waves

Tidal waves

(n)
Anh
ˈtaɪdl weɪvz
Mỹ
ˈtaɪdəl weɪvz
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Tidal waves" theo giọng Anh
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
eye//
five/fv/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
l
leg/leg/
love/lʌv/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
say/s/
eight/t/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "Tidal waves" theo giọng Mỹ
t
tea/tiː/
button/ˈbʌt.ən/
eye//
five/fv/
d
day/deɪ/
lady/ˈleɪ.di/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
l
leg/leg/
love/lʌv/
w
wet/wet/
queen/kwiːn/
say/s/
eight/t/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
z
zoo/zuː/
lazy/ˈleɪ.zi/