Trở về
In honor of

In honor of

(conj)
Anh
ɪn ˈɒnər ɒv
Mỹ
ɪn ˈɑnər ʌv
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "In honor of" theo giọng Anh
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
ɒ
hot/hɒt/
wash/wɒʃ/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/
Phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) của từ vựng "In honor of" theo giọng Mỹ
ɪ
kit/kɪt/
shipɪp/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ɑ
hot/hɑt/
wash/wɑʃ/
n
no/nəʊ/
ten/ten/
ə
away/əˈweɪ/
about/əˈbaʊt/
r
red/red/
try/traɪ/
ʌ
cut/kʌt/
up/ʌp/
v
voice/vɔɪs/
five/faɪv/